هرکس سه روز از ماه شعبان را روزه بگیرد بهشت بر او واجب میگردد و روز قیامت رسول خدا (ص) او را شفاعت میفرماید.  (امام صادق عله السلام)

شما اینجا هستید

اباذر افشار

  اباذر افشار

  نام و نام خانوادگی: اباذر افشار

  متولد سال 25 / 10 / 1364

  شماره تماس: 09199713782

  Aboozarafshar@gmail.com

   

  تحصیلات دانشگاهی و حوزوی

  - دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد ترم 4
  - کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران پردیس فارابی -
  - طلبه سطوح عالی حوزه علمیه قم

   تدریس
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد صباشهر شهریارتدریس دروس اندیشه اسلامی

  طرح های پژوهشی
  1 . مأخذشناسی حوزه مطالعاتی دین، نظم و امنیت، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان قم سال
  89-90
  2 . نقش رسانه ملی در ترویج فرهنگ حیا؛ مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، سال 89 - 90 کتاب چاپ
  نسخه دیجیتال در سایت سازمان صدا و سیما(
  3 . عوامل گرایش به بدحجابی و رابطه آن با امنیت اجتماعی؛ بنیاد نخبگان نیروهای مسلح با همکاری دفتر
  تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان قم؛ سال 90 - با نظارت استاد فرهیخته سرکار خانم دکتر فهیمه
  فرهمندپور؛ مشاور وزیر کشور و رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران

  مقالات
  1 . نکاح مسیار در ترازوی نقد، مجله علمی پژوهشی آموزه های فقه مدنی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، -
  سال 95
  2 . وجوه تشابه و تفارق ازدواج مسیار با ازدواج موقت؛ مجله اندیشه تقریب مجمع جهانی تقریب مذاهب
  اسلامی، سال 92
  3 . امکانسنجی اعتبار قسامه در اثبات جرایم منجر به جراحت از دیدگاه مذاهب اسلامی و قانون جدید
  مجازات اسلامی؛ مجله پژوهش های فقهی دانشگاه تهران پردیس قم -
  4 . بررسی تقابل خانوادهگرایی با فردگرایی در رویارویی با پدیده بدحجابی)مطالعه موردی: سنجشنگرش
  دانشجویان)دختر و پسر( دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز(؛ همایش ملی آسیب های اجتماعی زنان و
  خانواده دانشگاه مازندران، اردیبهشت 1393
  5 . بررسی نسبت مصرف رسانهای با میزان گرایش به بدحجابی و بدپوششی)مطالعه موردی: سنجشنگرش
  دانشجویان)دختر و پسر( دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز(، همایش ملی آسیب های اجتماعی زنان و
  خانواده دانشگاه مازندران، اردیبهشت 1393
  6 . بررسی نسبت بدحجابی با امنیت اجتماعی جامعه و نقش نیروی انتظامی در آن)مطالعه موردی:
  سنجشنگرش دانشجویان)دختر و پسر( دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز(؛ فصلنامه دانش انتظامی)
  دین نظم و امنیت( سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا، سال 1392
  7 . نقش رسانه ملی در نهادینه سازی فرهنگ عفاف و حجاب؛ گاهنامه علمی تخصصی مطالعات اجتماعی و -
  رسانه، مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، 1392
  8 . واکاوی نقش نیروی انتظامی در مقابله با الگوهای پوششی نابهنجار فصلنامه دانش انتظامی) دین نظم و –
  امنیت( سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا، سال 1392
  9 . رویکردی نوین در تفکیک حق فسخ و رجوع در فقه و حقوق موضوعه در حال تدوین -
  10 . بررسی مبانی و احکام فقهی ممیزی در رسانه های مکتوب در حال تدوین)اتمام( -
  11 . بررسی ماهوی و حکمی استصحاب کلی قسم چهارم در حال تدوین -
  12 . چاپ مقالات متعدد و مستمر در زمینه مبانی فقهی شایسته سالاری در مجله کارآمدی شهرداری تهران
  13. Cultural management of Islamic dress at universities (Case studies: evaluating attitude of students (girls and boys) of Azad Islamic University Central Tehran branch) Iranian Journal of Management Studies.1394, ISI -Thomson Reuters Web of Science: Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  کتاب
  1 ) رسانه ملی و نهادینه سازی فرهنگ عفاف و حجاب؛ مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، سال 93 چاپ
  اول.
  2 ) آسیب شناسی نفقه و تمکین با تأکید بر نکاح مسیار در حال تکمیل و چاپ

  فعالیتهای فرهنگی
  1 ( بازتاب فرهنگ عاشورا و شهادت در نگارگری اسلامی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات -
  2 در رسانه های غربی و اهداف آن پژوهشگاه فرهنگ، هنر و - » جهاد « ( دگرگون سازی مفهوم
  ارتباطات

  پایان نامه
  - بررسی عملکرد فقها در مواجه با مقتضای ذات و اطلاق عقود بر پایه جواهرالکلام رساله دکتری در حال -
  تدوین
  - بررسی تطبیقی نکاح منقطع با نکاح مسیار و أشباه آن از منظر فقهی حقوقی دوره کارشناسی ارشد -

   

   مراکز و نهادهای همکار
  1 ) 4 سال سابقه همکاری مستمر با مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
  2 ) 3 سال سابقه همکاری مستمر با دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان قم)رتبه مربی پژوهشی(
  3 ) دانشگاه آزاد اسلامی واحد صباشهر)شهریار( تدریس -
  4 ) عضو رسمی و فعال سازمان بسیج حقوق دانان استان قم
  5 ) کارشناس گروه دین و هنر پژوهشکده مطالعات دینی فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
  6 ) کارشناس گروه مطالعات راهبردی مهدویت پژوهشکده مطالعات دینی فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و
  ارتباطات
  7 ) مدیر میز فرهنگ ایثار و شهادت پژوهشکده مطالعات دینی فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات سال
  93-94
  8 همکاری علمی و پژوهشی با دفتر برنامه ریزی و مطالعات راهبردی دفتر تبلغیات اسلامی قم از سال ( 94
  تاکنون

  افتخارات علمی
  1 . رتبه اول مقطع کارشناسی
  2 . دانشجوی برگزیده مقطع کارشناسی ارشد دانشکده فقه و فلسفه دانشگاه تهران پردیس فارابی سال - 1390
  3 . برگزیده جشنواره کشوری علامه حلی سال 93 )پژوهشی(
  4 . برگزیده جشنواره علامه حلی استان قم سال 93 )پژوهشی(
  5 . برگزیده همایش ملی آسیب های اجتماعی زنان و خانواده دانشگاه مازندران اردیبهشت 1393
  زمینه های مورد علاقه برای تدریس : فقه، اصول فقه و قواعد فقه