به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید وبه هم خشم نگیرید (امام رضا علیه السلام)

شما اینجا هستید

درسنامه قواعد فقه (استاد سید علی موسوی باروق)

    درسنامه قواعد فقه (استاد سید علی موسوی باروق)

    تبیین مفهوم برخی از قواعد فقهی، ادله، مبانی، کاربردها و ضوابط استفاده از آن‌ها است. در این نوشتار ابتدا کلیاتی در مورد اصطلاحات مربوط به فقه و قواعد فقهی بیان شده و پس از آن اقسام حکم شرعی اعم از احکام تأسیس، امضایی، وضعی و تکلیفی بیان شده و فرق بین قاعده فقهی با مسأله فقهی و نیز قاعده اصولی با قاعده فقهی بیان شده است. آن گاه به تبیین چندین قاعده فقهی و موارد استعمال آن‌ها در استنباط حکم شرعی پرداخته شده و معنای آن قاعده، دلایل آن، شرایط حجیت آن، شرایط استفاده از آن و مبانی مربوط به آن بیان شده است. بیان ابعاد مختلف قاعده ید و تصرف، قاعده ضمان ید، قاعده الخراج بالضمان، قاعده استیمان، قاعده اتلاف، اعم از اتلاف بالمباشره و بالتسبیب، قاعده اقدام، قاعده لاضرر و لاضرار، قاعده غرور و قاعد احسان، صحت، ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و مستندات مربوط به قواعد فقهی، از مفاد اصلی این نوشتار است. از آنجایی که کتاب حاضر به صورت درسنامه تدوین شده است، پرسش‌هایی در پایان هر درس یا فصل ارایه شده است.